การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

S__78954515

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อเวลา 13.30  – 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Blog Attachment

Leave us a Comment