การประชุมเตรียมความพร้อมการทวนสอบ มคอ.3 – มคอ.4 ระดับคณะ

ตรวจมคอ3มหาลัย_๑๘๑๒๐๓_0001
วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการทวนสอบ มคอ.3 – มคอ.4 ให้ได้คุณภาพและสอดคล้องกับ มคอ.2 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment