การประชุมเพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

14595

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานในที่ประชุม ได้จัดการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2 โดยการบูรณาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Blog Attachment

Leave us a Comment