คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าอวยพรปีใหม่ ปี 2562 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

6705

คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบ ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

 

Blog Attachment

Leave us a Comment