คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดี และผู้บริหาร

20181227 #1_๑๘๑๒๒๗_0010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร เพื่อขอรับพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 และพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำลังดำเนินการ และแผนในอนาคตเพื่อพัฒนาคณะฯ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน

Blog Attachment

Leave us a Comment