การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

20190109_๑๙๐๑๐๙_0004

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบอาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Blog Attachment

Leave us a Comment