การประชุมเรื่อง ประเด็นการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “SMART MODEL”

S__5029942

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประชุมเรื่องประเด็นการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “SMART MODEL” ซึ่งมุ่งเน้นการระดมความคิดเพื่อพัฒนาแนวทางของคุณลักษณะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดวัน เวลา ในการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน และได้สรุปแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562

Blog Attachment

Leave us a Comment