การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2562

20190124_๑๙๐๑๒๔_0001

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 1จ.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมทั้งประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุม

Blog Attachment

Leave us a Comment