พิธีเปิดโครงการ Basic Communicative Thai Language for Foreigners

6P3A4403_resize

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับต้นสำหรับช่าวต่างประเทศ (Basic Communicative Thai Language for Foreigners ) ให้แก่ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ The Unesco ASIA-PACIFIC Centre of Education for International Understanding (APCEIU)  โดยจัดอบรม วันที่ 29 เมษายน- 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment