2 July 2020

คณะมนุษย์ฯ จัดสอบ TOEIC Post- Test

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Post- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 24 และ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำคณะฯ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ