ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนข้อเสนองานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

20190513_101353

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนข้อเสนองานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และทูตวิจัยประจำคณะฯ เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับตัวแทนหลักสูตรและอาจารย์ผู้สนใจที่จะส่งงานวิจัยในปีงบประมาณ 2564

Blog Attachment

Leave us a Comment