การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม

S__8167436

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม KM  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้หารือร่วมกับประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ

Blog Attachment

Leave us a Comment