การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562

ประชุมคณะ 562_190930_0017

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม KM  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกับมีผู้ทรงเข้าร่วมด้วย 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณมนัส ประสงค์งาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท king power หารือร่วมกับประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ

Blog Attachment

Leave us a Comment