การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมคณะครั้งที่ 6/2562

ประชุมอ.+คณะกรรมการคณะ 662_190930_0023

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมคณะครั้งที่ 6/2562  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล และอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้หารือร่วมกับประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ

Blog Attachment

Leave us a Comment