การประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน

ตรวจประกัน 9 เดือน_190930_0028

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม และมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์  วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธาน
  3. อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เป็นรองประธาน
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นเลขานุการ

Blog Attachment

Leave us a Comment