การประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจประกัน 12 เดือน_190930_0015

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม และมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นรองประธาน
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธาน
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเลขานุการ

Blog Attachment

Leave us a Comment