โครงการเปิดฟ้าสู่ฝัน สานสัมพันธ์นิติศาสตร์สวนดุสิต 60

นิติ

หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดฟ้าสู่ฝัน สานสัมพันธ์นิติศาสตร์สวนดุสิต 60 วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment