การตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีกา..

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง..

การอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “Microsoft Excel เพื่อการทำงาน”

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการการจัดการความรู้ทาง..

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ร..

กิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการวิจัย ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจั..

การทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึก..