ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศ..

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันนี้ (17 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส..

การตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีกา..

ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศ..

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันนี้ (17 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส..

การตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีกา..