ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันนี้ (17 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส..

การตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีกา..

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง..