การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภ..

ประชุมตรวจสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาค ประจําปีการศึกษา 2/2560

เมื่อวันอาคารที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพ..

โครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตแล..

โครงการส่งเสริมกีฬาสุขภาวะ และศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาสุขภาวะ และศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 และ..

โครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตแล..

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561 ก่อนอ่านแนะนำให้ทานอาหารมาให้อิ่ม ไม่เช่นนั้นสา..

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง..

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ทีมงานสารภาษาต่างปร..