โครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภา..

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง..

โครงการสานสายใยน้องพี่คณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสายใยน้องพี่คณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน โดย..

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภ..

ประชุมตรวจสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาค ประจําปีการศึกษา 2/2560

เมื่อวันอาคารที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพ..

โครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตแล..

โครงการส่งเสริมกีฬาสุขภาวะ และศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาสุขภาวะ และศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 และ..

โครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตแล..