การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร..

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่..

โครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภา..

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง..