การประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/ 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และ มคอ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อเวลา 9.30 – 12.00 น. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุ..

การประชุมชี้แจง ขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมการติดตามงานและการรับส่งเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมชี้แจง ขั้นตอนการจัดทำ..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ..

การประชุมและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดรูปแบบมคอ.3 และมคอ.4

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประช..

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ.ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา..

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์