การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา..

โครงการเปิดฟ้าสู่ฝัน สานสัมพันธ์นิติศาสตร์สวนดุสิต 60

หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดฟ้าสู่ฝัน สานส..

สารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน พศ.2560

Bonjour! Konnichiwa! Nihao! สารภาษาและวัฒนธรรม: จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน พ..

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์