การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อเวลา 9.30 – 12.00 น. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะ..

การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0

บริษัทเขียวยั่งยืน จำกัด ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประ..

การประชุมชี้แจง ขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมการติดตามงานและการรับส่งเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมชี้แจง ขั้นตอนการจัดทำโปรแ..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ และบ..

การประชุมและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดรูปแบบมคอ.3 และมคอ.4

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมแล..

สาร 4 ภาษา ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 60

สาร 4 ภาษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งนี้ ทางทีมงาน เพิ่มเติมความรู้ที่น่าสนใจของภาษาอังกฤ..

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ.ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค..