การประชุมและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดรูปแบบมคอ.3 และมคอ.4

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมแล..

สาร 4 ภาษา ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 60

สาร 4 ภาษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งนี้ ทางทีมงาน เพิ่มเติมความรู้ที่น่าสนใจของภาษาอังกฤ..

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ.ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค..

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค..