อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ วรวลัญช์ นิตย์จินต์

ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง

ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์

ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ

ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ

ผศ.ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน