อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง
ประธานกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์

อาจารย์ วรวลัญช์ นิตย์จินต์

กลุ่มวิชาสังคมวิทยา

ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ

กลุ่มประวัติศาสตร์

ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ
ประธาน

โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก

ผศ.ดร. บรรพต พิจิตรกำเนิด
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร. ปริศนา มัชฌิมา

ผศ.ดร. บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ผศ.ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ผศ.ดร. สายสุดา ปั้นตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล
ประธานหลักสูตรศิลปศึกษา

รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ

ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข

ผศ.ดร. ปฤรัต นัจนฤตย์