การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2564คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจำคณะ จำนวน 21 คน เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams