การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายทางวิชาการและนำเสนอทิศทางการพัฒนาหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายทางวิชาการและนำเสนอทิศทางการพัฒนาหลักสูตร โดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานการประชุม มีหลักสูตรและกลุ่มวิชาเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์