การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

ขอเชิญเข้าอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566เริ่มอบรมวันที่ 4 มีนาคม 2566 ถึง 29 เมษายน 2566(เฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. จำนวน 9 ครั้ง )

กลุ่มเป้าหมาย1. ครูปฐมวัยและประถมศึกษา2. ผู้ดูแลเด็ก3. ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปรวมทั้ง 3 กลุ่ม จำนวน 40 คน

สนใจสมัคร ค่าฝึกอบรม 2,000 บาท https://forms.gle/wJ8JUi8M6uTWftki9

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส

*หมายเหตุ: สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและได้รับวุฒิบัตรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภาวดี บาลี เบอรโทรศัพท์ 0811733004