ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ประจำปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับการตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการประเมิน คณะมีหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2558 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมีการดำเนินการจัดการศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร โดยผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2563 มีการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพของ อว. ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.67) , เกณฑ์คุณภาพของ สป.อว. ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) และเกณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระดับดี