ประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ (SDU Cover Dance 1st Contest)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ (SDU Cover Dance 1st Contest)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมาก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1