ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

 – รายงานการประเมินตนเอง                       ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน )

 – รายงานผลการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

– รายงานการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

– รายงานผลการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

– รายงานการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

– รายงานผลการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

– รายงานการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

– รายงานผลการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

– รายงานการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

– รายงานผลการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา

– รายงานการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

– รายงานผลการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

สาขาวิชาภาษาไทย

– รายงานการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

– รายงานผลการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ

– รายงานการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน ) 

– รายงานผลการประเมินตนเอง ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน )