ปีการศึกษา 2565

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565

-คู่มือประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบ

เอกสารการประเมินตนเองระดับคณะ

– รายงานการประเมินตนเอง                         ( รอบ 12 เดือน ) 
– รายงานผลการประเมินตนเอง                    ( รอบ 12 เดือน )

เอกสารการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายงานการประเมินตนเอง                         
รายงานผลการประเมินตนเอง                    

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายงานการประเมินตนเอง                        
รายงานผลการประเมินตนเอง                   

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
รายงานการประเมินตนเอง                         
รายงานผลการประเมินตนเอง                   

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
รายงานการประเมินตนเอง                          
รายงานผลการประเมินตนเอง                   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
รายงานการประเมินตนเอง                         
รายงานผลการประเมินตนเอง