สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ

อาจารย์ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประภัสร์ นกเลิศพันธุ์

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์

อาจารย์ดารารัตน์ อินทรกำเหนิด

อาจารย์นพรัตน์ ขนบธรรมกุล

ผศ.ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน

อาจารย์วรภิญญา กิ่งมิ่งแฮ