สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ

อาจารย์ ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ประภัสร์ นกเลิศพันธุ์

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์

อาจารย์ ดารารัตน์
อินทรกำเหนิด

อาจารย์ นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

อาจารย์วรภิญญา กิ่งมิ่งแฮ