สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ กนกวรรณ กุลสุทธิ์

ประธานหลักสูตร

ผศ.ขจีนุช เชาวนปรีชา

ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง

ผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์

ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค