สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ กนกวรรณ กุลสุทธิ์

ผศ.ขจีนุช เชาวนปรีชา

ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง

ผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์