สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.สุทธาสินี เกสร์ประทุม

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา

ผศ.ดร.นวรัตน์
เตชะโชควิวัฒน์

ผศ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์

ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ

รศ.ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์

ผศ.สุดสวาท จันทร์ดำ

ผศ. ขวัญหทัย เชิดชู

อาจารย์ ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

ดร.แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม

ผศ.ดร.พรพิศ งามพงษ์

ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน