สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.สุทธาสินี เกสร์ประทุม

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส

ผศ.ดร.นวรัตน์
เตชะโชควิวัฒน์

ผศ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์

ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ

รศ.ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์

ผศ.สุดสวาท จันทร์ดำ

ผศ. ขวัญหทัย เชิดชู

อาจารย์ ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

ดร.แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม

ผศ.ดร.พรพิศ งามพงษ์

ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน