สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.สุทธาสินี เกสร์ประทุม

ประธานหลักสูตร

Short Description

ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส

ผศ.ดร.นวรัตน์
เตชะโชควิวัฒน์

ผศ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์

ผศ.นีรู ชูสัตย์สกุล

ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน

ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ

ผศ.ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์

ผศ.ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล

ผศ.สุดสวาท จันทร์ดำ

ผศ. ขวัญหทัย เชิดชู

อาจารย์ ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

ดร.แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม

ดร.พรพิศ งานพงษ์

Title