สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

บุคลากรสายวิชาการ

ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช
ชื่นประภานุสรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพล
จิระสวัสดิ์

ผศ.ดร.วรกลม วงษ์สถปนาเลิศ

Short Description