สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร

ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส

ผศ.ดร.วรกมล วงษ์สถปนาเลิศ

ผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์

ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย์

ผศ.สำเนียง ฟ้ากระจ่าง

ผศ.ดร.เบญจมาศ ขำสกุล

ผศ.ดร.ศศิทร นพประไพ