สาขาวิชาภาษาไทย

สายวิชาการ

ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย์

ประธานหลักสูตร

ผศ.สำเนียง
ฟ้ากระจ่าง

อาจารย์ รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์

ผศ.ดร.เบญจมาศ ขำสกุล

ผศ.ดร.สิริมา
เชียงเชาว์ไว