สาขาวิชาศิลปศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ฆนา วีระเดชะ

รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ

ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข

ผศ.ดร. ปฤรัต นัจนฤตย์