สาขาวิชาศิลปศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร. เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

ผศ.ดร. ปฤรัต นัจนฤตย์

ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข

รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ

อาจารย์ ฆนา วีระเดชะ