สาขาวิชาศิลปศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร. ปฤรัต นัจนฤตย์

รศ.ดร. เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

อาจารย์ ฆนา วีระเดชะ

รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ

ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข