สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ ศุภมิตร บัวเสนาะ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อาจารย์ ปทุมพร
โพธิ์กาศ