สายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา

รองคณบดีกิจการนักศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศุภมิตร
บัวเสนาะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ

ผศ.ดร.จิตชิน
จิตติสุขพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.บรรพต
พิจิตรกำเนิด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.ณัฐพร
โอวาทนุพัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปริศนา
มัชฌิมา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร