สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ผศ.ดร.จิตชิน
จิตติสุขพงษ์

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา