หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิซาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 2)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

🌈 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิซาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 2)

🔹รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 รายละเอียดการรับสมัคร

▶️https://tcas.dusit.ac.th/?p=1393🔹 สมัคร online ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

💟 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ โทร 02244 5502-3 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อเรา https://med.dusit.ac.th💛