หัวข้ออบรม “ใช้ Template สร้างเอกสารกันเถอะ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จัดโครงการ มนุษยศาสตร์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

ในหัวข้อ “ใช้ Template สร้างเอกสารกันเถอะ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด เป็นวิทยากร

แนะนำการใช้ Microsoft Word โดยใช้ Template สร้างเอกสารง่ายๆ

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ใ

นรูปแบบออนไลน์ ZOOM