อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมทั่วประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมทั่วประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงาน

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น.

ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้อง Online Learning 08 คณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1106