ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

                คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชา มีความเป็นสวนดุสิต เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

พันธกิจ

                1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
                2. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ
                3. การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนและสังคม
                4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

                1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
                2. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ
                3. การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนองความต้องการของชุมชนและสังคม
                4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ค่านิยมร่วม (ABILITY)

                Attraction – ความโดดเด่นทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์
                Balance – ความสมดุลในการครองตนและครองงาน
                Innovation – ความคิดสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม
                Learning – การเรียนรู้ตลอดชีวิต
                Initiation – กล้าคิด กล้านำตน
                Total Quality – การสร้างคุณภาพโดยรวม
                Young Blood – การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21