แหล่งเรียนรู้( วิจัย )

ข่าวสารงานวิจัย

เอกสารประกอบ
– สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และ โครงร่างบทความวิชาการ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2566 | ประกาศสถาบันวิจัย | แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

กองทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. เกณฑ์การรับทุนสนับสนุน
2. ยอดทุนสนับสนุน