โครงการมนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 6 “สามเสนคือสามแสน ” “สามแสนคือสามเสน”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นวิทยากร