โครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5 ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 “ท่องแหลมมลายูเลาะดูหมู่เกาะ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5 ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 “ท่องแหลมมลายูเลาะดูหมู่เกาะ”

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นวิทยากร