การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 1110) อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุม

admin

29 Apr 2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม และมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินดังนี้ การประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด อว. ได้คะแนน 4.33 อยู่ในระดับ ดี การประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด สป. อว. ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก การประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด สมด. […]

admin

29 Apr 2021

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”โดยจัดอบรมที่ห้อง 11201 สำนักวิทยบริการชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็นบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด โดยมีกำหนดวัน-เวลา ดังนี้วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 001 – 040วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 041 – 080วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 081 – 089 และหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร […]

webadmin

3 Apr 2021

สรุปองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

สรุปองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม “การจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562” กิจกรรมที่ 1. เสวนา “จัดทำข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน” กิจกรรมที่ 2. เสวนา “เติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC” และกิจกรรม“การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 3. เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”

webadmin

2 Apr 2021