สังคมมนุษย์ online ep.1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดรายการสังคมมนุษย์ Online ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิริ บุญประเวศ โดยเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือสังคมมนุษย์ในอดีตเป็นรูปแบบ Online โดยการเรียงเรียงองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆทางด้านมนุษยศาสตร์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะฯ โดยในตอนที่ 1 ทางคณะได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินทร์ ก่อเลิศวรพงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “การพูดเพื่อสร้างกำลังใจ” ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายการสังคมมนุษย์ Online ผ่านทาง Facebook: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรวัต

8 Nov 2021
1 2